KOSZT

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 lutego 2018r. Poz. 467

ZARZĄDZENIE NR 138.2018  PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 20 lutego 2018r.

w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w roku 2018

Na podstawie art.60 ust 1 i 2 pkt 2  i ust. 3, w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2017r., poz. 1769 z późn.zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U z 2017r., poz. 1868 z późn. zm.) zarządza sie co następuje:

§ 1.  Ustala się w roku 2018 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Aleja Słowackiego 29 w Zielonej Górze, w wysokości 4 647,47 zł (słownie: cztery tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych 47/100).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.